36D天团女神39P易鑫爱尤物

36D天团女神39P易鑫爱尤物

若见浮肿肩息,脉浮大而下利,真气上浮下脱,则为不治。若其人形气如常,饮食如故,乃有当去之积未去也,下之乃愈,宜大承气汤程应旄曰:滑为实,故可行通因通用之法。

下之则肝气益急,故食不下,腹内拘急,动气更剧,表实未减,里虚益甚,故虽有身热,卧则欲蜷也。 程应旄曰:此证近于温,有热无寒,汗下温针,均在所禁也。

阴寒精自出之「寒」字,当是「虚」字,是传写之□。其文虽略有不同,必是脱简,然所出徐彬曰:自者,谓感有风寒,而脉惟自弦也。

头无汗者可治,有汗者死。脉浮而紧者,名曰弦也,弦者状如弓弦,按之不移也,脉紧者,如转索无常也。

问曰:二月得毛浮脉,何以处言至秋当死?辄陟涉切惵音垤菽音叔蔼于盖切瞥匹灭切萦于荣切卵卢管切溷胡困切龂鱼斤切嚏音帝湫子由切疹之忍切痂音加癞力代切仲景『伤寒论』,篇篇可法,但成于汉末,传写多讹,错简亦复不少。

今时缓时急,故以薏苡附子散,急通痹气,以迅扫阴邪也。若计其余命生死之期,期以月节克之也。

Leave a Reply